Consell de l'Hàbitat Sa, Sostenible i Saludable

El Consell de l'Hàbitat Sa, Sostenible i Saludable és l'òrgan consultiu i de participació de la Fundació Habitat 8 Impuls per fer seguiment de les accions que s'activen des de i a través de la Fundació i els projectes que s'impulsen a través d'aquesta relacionats amb la salut i harmonia als espais de l'hàbitatge i el seu entorn on es respecta el medi ambient, les energies renovables i construccions amb proporcions intel·ligents i pensant en les persones que hi viuran.

El Consell te els seus orígens en el grup de treball que ha fet possible diverses cooperatives de co-habitatge  amb la concreció de projectes edificatoris de cohabitatge i els diversos programes que impulsa la Fundació:

L’objectiu d’aquest programa és fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en totes les seves formes jurídiques i normalitzar la seva existència.

Fem compatible l’exercici d’una arquitectura de qualitat, amb la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient

A la Fundació Hàbitat 8 Impuls estem creant una borsa d’habitatge social que faciliti la integració plena de persones en risc d’exclusió social i amb especial dificultat a accedir a un habitatge digne.

Volem facilitar una reflexió interdisciplinària, transversal i profunda entorn l’hàbitat per tal de crear nou coneixement i denunciar les problemàtiques socials en aquest àmbit.

El Consell s’organitza amb un Plenari i una Comissió Permanent.

El Plenari esta format per persones que representen a entitats, Institucions, empreses, Universitat, associacions... i/o a nivell individual conformant un Consell multidisciplinar.

La Comissió Permanent està integrada fins a dotze membres representants les diverses disciplines, prèvia consulta al mateix Plenari.

Funcions del Consell

Doc1 (2).jpg